Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

20 maja 2014
informacja o dialogu technicznym

Informacja o dialogu technicznym w sprawie doboru noży do Micromatu 2200 zlokalizowanego na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu w gminie Chełm (ZPOK)

 

1. Nazwa i adres prowadzącego dialog techniczny:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm

Tel. 082 560 50 20

Fax. 082 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

osoba wyznaczona do kontaktu:

Szymon Brus – kom. 728 382 256; e-mail: brus.pgo@wp.pl;  fax. 82 560 50 21

 

2. Cel dialogu technicznego i oczekiwane efekty:

Celem dialogu technicznego jest dobór noży do Micromatu 2200 pracującego na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK).

Zebrane informacje wykorzystane zostaną podczas przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Efektem dialogu będzie uzyskanie opisu noża wykazującego najmniejsze zużycie na odpadach, które są przetwarzane w ZPOK wraz z warunkiem równoważności odnoszącym się do czasu zużycia.    

3. Zasady dotyczące niniejszego dialogu technicznego:

Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest w oparciu art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010.113.759 z późn. zm.).

Dialog techniczny prowadzony będzie na zasadzie udzielania informacji na temat noży do Micromatu 2200 przez uczestnika dialogu oraz przeprowadzenie testów porównawczych na zasadzie płatnych zakupów próbek od uczestnika dialogu. Noże w katalogu producenta oznaczone są jako płytka noża 43x43x19,5 nr. 14185S. Nazwa części oryginalnej oraz numer katalogowy podane zostały wyłącznie w celu uniknięcia pomyłek związanych z identyfikacją noża.  

Na wykonanie jednego testu przewiduje się zamówienie 18 szt. jednego rodzaju. Próba polegała będzie na założeniu noży jednego rodzaju i określeniu ich zużycia do całkowitej wymiany. Zużycie określone zostanie dla frakcji mokrej i suchej.

Noże, które wykażą najwyższą trwałość w czasie pracy na odpadach przetwarzanych w ZPOK, zostaną przebadane w akredytowanym laboratorium w celu określenia rodzaju i składu stali. Jednocześnie prowadzący dialog techniczny określi minimalny czas zużycia noży w celu dopuszczenia warunku równoważności dla opisanych noży.     

Czas prowadzenia dialogu określony zostaje na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji. Termin dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w pkt. 2 niniejszej informacji. O fakcie przedłużenia powiadomieni będą uczestnicy dialogu.

Dialog może być zakończony przed czasem wskazanym w niniejszej informacji bez podania przyczyny. O wcześniejszym zakończeniu dialogu prowadzący poinformuje pozostałe strony dialogu.

Zamówienia realizowane będą do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu 191, 22-105 Chełm. Warunki handlowe uzgodnione zostaną indywidualnie z każdym uczestnikiem dialogu. Dopuszcza się powtórzenie testu oraz złożenie więcej niż jednego zamówienia do uczestnika dialogu. Zamówienia przesyłane będą e-mailem lub faksem. Zamawiający przewiduje zapłatę za noże zgodnie z zamówieniem.

Dialog ma charakter otwarty przez co rozumie się, że informację o nożach może złożyć każdy. Zamawiający w przypadku złożenia informacji o nożach nie będzie zobligowany do złożenia zamówienia. Zamawiający ma wyłączne prawo wyboru uczestnika dialogu i noży.

Prowadzący nie będzie przekazywał informacji uzyskanych podczas dialogu innym uczestnikom - w szczególności wyników prowadzonych testów. Prowadzący nie będzie informował także o ilości podmiotów biorących udział w dialogu oraz o ich nazwach.

Niniejsza informacja będzie stanowiła załącznik do zamówienia.

 

Niniejsza informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010.113.759 ze zm), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsza informacja nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009.19.101 z późn. zm). Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

4. Zasady zgłoszenia i rozpoczęcia dialogu:

 

Zgłoszenie do dialogu technicznego na zasadzie oferty można składać pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm 

Zgłoszenie do dialogu technicznego na zasadzie udzielenia informacji o nożach do Micromatu 2200 można składać faksem pod numerem:  +48 82 560 50 21.

Zgłoszenie do dialogu technicznego na zasadzie udzielenia informacji o nożach do Micromatu 2200 można składać e-mailem na adres: pgo@pgo.chelm.pl.

Zgłoszenia przesyłane faksem lub e-mailem należy potwierdzić. Przez potwierdzenie doręczenia rozumie się wysłanie faksu lub e-maila potwierdzającego wpłynięcie czytelnego dokumentu.

Zgłoszenia można składać do 5 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji .

Uczestnik dialogu przedkładając zgłoszenie lub przyjmując zamówienie potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią niniejszej informacji.

 

6. Warunki udziału w dialogu:

Przystępujący do dialogu technicznego oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczonych noży.

Uczestnik dialogu niniejszym zwalnia prowadzącego dialog techniczny od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób uprawnionych do tych praw.

Uczestnik dialogu może przed udzieleniem informacji zastrzec konkretne informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyłączeniem informacji, które będą użyte przez PGO w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami