Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

10 wrzesień 2014
Informacja o dialogu technicznym

 

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE DIALOGU TECHNICZNEGO

W IMIENIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. INFORMUJĘ, ŻE DIALOG TECHNICZNY W SPRAWIE WYBORU MOBILNEJ LINII SORTOWNICZEJ, PRZEZNACZONEJ DO SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI TRAFIAJĄCYCH DO ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH REGIONU CHEŁMSKIEGO W SREBRZYSZCZU

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 17.10.2014R.  

 

 

Informacja o dialogu technicznym w sprawie wyboru mobilnej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki trafiających do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu w gminie Chełm (ZPOK).

 

1. Nazwa i adres prowadzącego dialog techniczny:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm

Tel. 082 560 50 20

Fax. 082 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

osoba wyznaczona do kontaktu:

Sławomir Zaklika– tel.82 565 31 20, kom. 512 461 405; e- mail:zaklika.pgo@wp.pl; fax.82 560 50 21

Krzysztof Mazurek – tel. 82 565 31 20, kom. 606 301 198;

e- mail: mazurek.pgo@wp.pl; fax. 82 560 50 21

 2. Zakres i cel dialogu technicznego:

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji na temat dostępnych na rynku mobilnych rozwiązań wykorzystywanych podczas sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zebrane informacje będą mogły być wykorzystane podczas przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Nowa linia sortownicza powinna być:

·         przystosowana do segregacji odpadów przyjmowanych do ZPOK

·         mobilna (w zależności od rodzaju zadawanego odpadu, możliwa łatwa zmiana lokalizacji linii na terenie ZPOK),

·         wykazywać niskie koszty eksploatacji,

 3. Założenia techniczne i wymagania:

Przedmiotem dialogu technicznego jest dobór do istniejącej infrastruktury ZPOK dodatkowej linii do segregacji odpadów komunalnych tzw. frakcji suchej, stłuczki szklanej, bądź innych surowców pochodzących z selektywnej zbiórki.

Początek linii stanowił będzie kosz zasypowy (preferowany z możliwością sterowania grubością nadawy). Załadunek odbywał się będzie za pomocą ładowarki kołowej o pojemności łyżki nie większej niż 3,5 m3 i szerokości łyżki wynoszącej 3 m. Następnie strumień odpadów transportowany będzie taśmą przenośnika do stanowisk ręcznego sortowania. Liczba stanowisk zależeć będzie od wymiarów linii, a tym samym możliwości posadowienia jej w miejscach przeznaczenia na terenie zakładu (nie powinna być jednak mniejsza niż 6 stanowisk). Materiał podejmowany przez personel sortujący powinien trafiać do podstawionych pojemników (preferowany typ przechylny, dostosowany do transportu za pomocą wózka widłowego i/lub wyposażony w kółka skrętne,  o możliwie dużej pojemności. Pozostałe odpady nie podjęte z taśmy transportowej trafią z przenośnika, u jego wylotu do kontenera (preferowany kontener hakowy typ KP-16). Kontenery dla stanowisk personelu sortowniczego oraz kontener odbierający pozostałości po sortowaniu (o ile będzie inny niż KP-16)  dostarczone zostaną wraz z linią sortowniczą. Linia może zostać wyposażona w separator elektromagnetyczny lub dostosowana do jego montażu.

 

Podstawowe, wymagane parametry techniczne linii sortowniczej z wyposażeniem:

Ilość: 1 szt.

Podstawowe założenia budowy: łamany przenośnik taśmowy na konstrukcji stalowej spawanej na kołach z okładzinami poliuretanowymi wyposażonymi w hamulce; pas przenośnikowy oraz rama wykonane z materiału przystosowanego do transportu odpadów komunalnych i stłuczki szklanej, koła podporowe pasa – łożyskowane; łożyska umiejscowione na zewnątrz pasa, bębny transmisyjne wykonane w postaci użebrowanej, w sposób zabezpieczający przed oklejaniem się taśmy przez materiał transportowany, układ prowadzenia taśmy przenośnikowej wyposażony w system bezobsługowej, samoczynnej regulacji centralnego prowadzenia taśmy w celu wyeliminowania schodzenia taśmy na boki; regulacja naciągu taśmy; strefa sortownicza obłożna okładziną termoizolacyjną wykonaną z płyty PE – polietylenowej, zabezpiecza przed kontaktem z konstrukcją stalową; układ automatyki umieszczony w szczelnej szafie sterowniczej; szafa sterownicza umieszczona na konstrukcji bocznej linii wyposażona w elementy bezpiecznego wyprowadzenia przewodów elektrycznych z możliwością szybkiego podłączenia linii do zasilania energetycznego; pulpit sterowniczy wyprowadzony na zewnątrz w położeniu dostępnym i czytelnym z poziomu podłoża; pulpit sterowniczy wyposażony przynajmniej w przyciski: START, STOP, STOP AWARYJNY, RESET AWARII oraz w minimum kontrolki sygnalizacyjne stanów pracy linii: ZASILANIE, PRACA, AWARIA; licznik pracy godzin linii; na konstrukcji bocznej linii, na całej długości roboczej przenośnika, zainstalowana linka do chwilowego zatrzymania pasa transportowego oraz linka do awaryjnego zatrzymania pasa; pokrycie lakiernicze elementów linii odpowiednie do warunków pracy; elementy nielakierowane dobrane lub zabezpieczone odpowiednio do warunków pracy;

Ilość stanowisk sortowniczych: około 6 (w zależności od wymiarów linii i możliwości posadowienia w wybranych miejscach na terenie zakładu) rozmieszczone po obu stronach linii; stanowiska rozmieszczone będą w układzie: pojemnik – pracownik – pojemnik – pracownik – pojemnik – pracownik.

Prędkość taśmy: płynnie regulowana na poziomie układu automatyki.

 Warunki pracy:

 odpady:

1. tzw. frakcja sucha - tekstylia, odpady z metalu, butelki PET, puszki aluminiowe, stłuczka szklana, ceramika;

2. stłuczka szklana pochodząca selektywnej zbiórki

3. inne odpady z selektywnej zbiórki

temperatura pracy: od - 25OC do 40OC; kontakt z odpadami komunalnymi, zapylenie.

Wymiary, pozostałe rozwiązania oraz szczegóły techniczne omówione zostaną podczas dialogu technicznego.

Linia musi być dopuszczona do obrotu i stosowania w UE.

Prowadzący dialog zakłada, że linia zlokalizowana zostanie na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK)w Srebrzyszczu 191 w gminie Chełm. Linia wkomponowana zostanie w obecną infrastrukturę ZPOK. Prowadzący dialog wskaże podczas dialogu przewidywane miejsca usytuowania linii.

 4. Zasady dotyczące niniejszego dialogu technicznego:

Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest w oparciu art. 31a-31c ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010.113.759 zpóźn. zm.).

Dialog techniczny prowadzony będzie indywidualnie z każdym z pomiotów, który zgłosi się w czasie prowadzenia dialogu. Czas prowadzenia dialogu określony zostaje na 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji. Termin dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w pkt. 2 niniejszej informacji. O fakcie przedłużenia powiadomieni będą uczestnicy dialogu.

Dialog może być zakończony przed czasem wskazanym w niniejszej informacji bez podania przyczyny. O wcześniejszym zakończeniu dialogu prowadzący poinformuje pozostałe strony dialogu.

Dialog prowadzony będzie na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu 191, 22 – 105 Chełm. Prowadzący dialog techniczny dopuszcza prowadzenie więcej niż jednej rozmowy z danym uczestnikiem.

Wszelkie ustalenia mogą być prowadzone osobiście, drogą telefoniczną, e-mailem, faksem z tym, że uzgodnienia terminu spotkania, dokumenty, istotne rozwiązania techniczne powinny być przekazywane między stronami w formie papierowej, faksem lub e-mailem na adres: pgo@pgo.chelm.pl, fax 82 560 50 21.

Za udział w dialogu technicznym oraz za przekazane dokumenty i utwory, podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. Zamawiający uzna, że przekazane mu podczas dialogu dokumenty i utwory stanowić będą od tej pory własność Zamawiającego i Zamawiający będzie mógł nimi dysponować według własnego uznania, a Wykonawca zapewnia, że dysponowanie to nie naruszy praw osób trzecich.  

Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Dialog będzie miał charakter otwarty przez co rozumie się, że może w nim wziąć udział każdy zainteresowany przekazaniem informacji na temat przedmiotu dialogu.

Prowadzący nie będzie przekazywał informacji uzyskanych podczas dialogu innym uczestnikom - w szczególności rozwiązań technicznych, chyba, że podmiot podający te informacje wyrazi pisemną zgodę na ich udostępnienie. Prowadzący nie będzie informował także o ilości podmiotów biorących udział w dialogu oraz o ich nazwach.

 Niniejsza informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 ze zm), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsza informacja nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009.19.101 zpóźn. zm). Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 5. Zasady zgłoszenia i rozpoczęcia dialogu:

 Zgłoszenie do dialogu technicznego można składać pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm 

Zgłoszenie do dialogu technicznego można składać faksem pod numerem:  + 4882 560 50 21.

Zgłoszenie do dialogu technicznego można składać e-mailem na adres: pgo@pgo.chelm.pl.

Zgłoszenie do dialogu technicznego można składać telefonicznie do: Tomasza Pomiankiewicza tel. 82 560 50 20, kom. 660 48 03 38.

Zgłoszenia przesyłane faksem lub e-mailem należy potwierdzić na żądanie drugiej strony. 

Rozmowy z podmiotami prowadzone będą po zgłoszeniu do dialogu technicznego i prowadzone będą w całym okresie obowiązywania dialogu.

Zgłoszenie do dialogu technicznego można składać po ukazaniu się niniejszej informacji.

Wskazane jest aby wraz ze zgłoszeniem uczestnik przekazał krótki opis techniczny przedmiotu dialogu; jeżeli jest to możliwe, wraz ze zgłoszeniem przekaże listę znanych mu miejsc, w których zastosowano w/w przedmiot w tym wskaże miejsca, w których prowadzący dialog będzie mógł dokonać wizji lokalnej.

Uczestnik dialogu przedkładając zgłoszenie potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią niniejszej informacji.

 6. Warunki udziału w dialogu:

Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przekaże informację na temat danych kontaktowych przedstawiciela, który będzie brał udział bezpośrednio w rozmowach.

Prowadzący dialog techniczny kontaktował się będzie z przedstawicielem podmiotu, który zgłosił się do dialogu. Prosimy o informację w przypadku zmiany przedstawiciela. « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami