Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Finansowanie projektu

Analiza stanu gospodarki odpadami w regionie chełmskim zwróciła uwagę na konieczność znacznych działań w tej dziedzinie. Bardzo zły stan większości składowisk, brak możliwości ich modernizacji oraz brak alternatywnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, uświadomiły samorządom, że tylko wspólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania skutecznego programu poprawy gospodarki odpadami w regionie.

Działania zmierzające do usprawnienia systemu gospodarki odpadami rozpoczęto od utworzenia na wniosek miasta Chełm Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (ZKGZCh). Związek rozpoczął działalność 19 września 2000 r. w składzie - miasta Chełm i Rejowiec Fabryczny oraz gminy: Białopole, Chełm, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź. Głównym celem przedsięwzięcia stało się stworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami, który obejmie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.Stąd też podjęta została decyzja o konieczności budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK) dla regionu Chełma oraz realizacji planu zamknięcia i rekultywacji 9 składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie Związku.

Do bezpośredniej koordynacji zadań związanych z budową ZPOK oraz rekultywacją składowisk, Rada Miasta Chełm w 2004 r. powołała Przedsiębiorstwo Gospodarki Opadami Sp. z o.o. Działalność spółka rozpoczęła 14.05.2005 r. W tym samym roku w sierpniu złożono pierwszy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności (FS) dla budowy zakładu oraz rekultywacji lokalnych składowisk. Wniosek opiniowany był przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkał się również z pozytywną opinią Komisji Europejskiej w Brukseli, która w październiku 2005 r. zarejestrowała projekt na liście inwestycji przeznaczonych do dofinansowania. W związku z wyczerpaniem funduszy europejskich projekt nie otrzymał dofinansowania i znalazł się na tzw. liście oczekującej, przeznaczonej w pierwszej kolejności do realizacji z budżetu na lata 2007 - 2013. W marcu 2008 r. został wprowadzony na pierwszą pozycje listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zamieszczoną w ramach obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego.

W celu dostosowania projektu do zasad nowego okresu programowania niezbędne było wprowadzenie poprawek formalno-prawnych w dokumentacji dotyczącej projektu. Planowana wielkość zakładu została ograniczona do realnego strumienia odpadów komunalnych, co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na środki inwestycyjne. Jednocześnie do związku komunalnego w 2007 r. dołączyły kolejne gminy: Rejowiec, Wola Uhruska, Hrubieszów i Uchanie zwiększając tym samym ilość składowisk przeznaczonych do rekultywacji z 9 do 12. Jednocześnie spełniony został wymóg objęcia projektem obszaru zamieszkałego przez 150 tys. osób. Ten okres przygotowań zakończony został podpisaniem 22.07.2008 r. tzw. „pre-umowy" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW). Wydarzenie to stało się pierwszym realnym krokiem do zdobycia dotacji z FS na rzecz budowy zakładu i rekultywacji.

W dniu 30.09.2008 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. złożyło w  WFOŚiGW w Lublinie wniosek o dofinansowanie projektu „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów". Przekazanie aplikacji było wypełnieniem podpisanej 22.07.2008 roku „pre-umowy. Wartość inwestycji, której dotyczy wniosek, wynosi 43.746.794,15 złotych, zaś wielkość planowanego dofinansowania z Funduszu Spójności to 26.114.684,63 zł.

Pod koniec października 2008 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem formalnym i merytorycznym przez Zespół ds. Oceny Projektów WFOŚiGW i skierowany do Grupy Roboczej w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Obecnie PGO oczekuje na wyniki weryfikacji złożonych dokumentów, od których zależeć będzie decyzja o dofinansowaniu projektu i rozpoczęciu inwestycji. 

powrót

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami