Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Zapytanie ofertowe

w ramach rozeznania rynku

06 / 2017

(11.10.2017)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości.

Wymogi w stosunku do oferentów:

1.    Termin wykonania czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego i przekazanie opinii nie może być dłuższy niż do 31 marca 2018 r.

2.    Do oferty należy dołączyć:

·        aktualny odpis rejestru, do którego wpisany jest Oferent,

·        poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

·        oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym, wymaganych art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 ze zmianami),

·        cenę usługi,

·        propozycję umowy.

Oferty w kopercie oznaczonej dopiskiem „Audyt PGO” prosimy składać w siedzibie Spółki w Chełmie przy ul. Ks. Piotra Skargi 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 lub listownie na adres:


 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm

lub

na adres e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

 

 w terminie do dnia 31 października 2017 r.

O wyborze oferenta zawiadomimy Państwa w ciągu 5 dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej PGO Sp. z o.o. w ramach którego dokonany zostanie wybór.

Informacji o Firmie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi udziela Pani Monika Zawiślak – Główny Księgowy (tel. 82 560 50 20 lub 82 563 02 21).

  

 Powyższe postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami