Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Wykonanie systemu przeciwpożarowego dla zakładu przetwarzania odpadów - ETAP II Budynek administracyjno-biurowy
 
 
 Przetarg nieograniczony na: Wykonanie systemu przeciwpożarowego dla zakładu przetwarzania odpadów - ETAP II Budynek administracyjno-socjalny.  
 
Znak sprawy: PGO/UN/01/2019 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (siwz)

Załączniki do siwz:

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia wstępnego Wykonawcy

3. Wzór wykazu robót budowlanych 

4. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowek

5. Projekt umowy

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

-  Projekt wykonawczy

-  Rys. 1

-  Rys. 2  

-  Rys. 3 

 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami