Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Dostawa stacji transformatorowej do ZPOK.
Przetarg nieograniczony na: Dostawa stacji transformatorowej do ZPOK.  
 
Znak sprawy: PGO/ZP/04/2019 
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (siwz)

Załączniki do siwz:

1. Wzór oświadczenia wstępnego Wykonawcy

2. Wzór formularza ofertowego

3. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowek

4. Projekt umowy

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Umowa nr 19-H0/UP/00009 z 12.03.2019r. z załącznikiem określajacym warunki przyłączenia

Uzgodnienie projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy  

Rys. 1 do projektu wykonawczego

Rys. 2 do projektu wykonawczego  

W celu zachowania skali Rys. 1 i Rys. 2 należy wydrukować/czytać w formacie A3. 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.04.2019r. 

 

Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty z 30.04.2019r. 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami