Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Dialog techniczny dotyczący doboru materiałów eksploatacyjnych tnących do rozdrabniarki UNIVERSO 2800 firmy Lindner

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 1 / 2019

 

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm

NIP 563 – 22 – 08- 163

Regon 060 019 330

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm

tel. 82 560 50 20

e-mail: przetargi@pgo.chelm.pl

            zakupy@pgo.chelm.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:

 Agnieszka Jasińska tel. 696 60 67 30

 Marta Błeszyńska tel. 664 784 598

 Szymon Brus tel. 728 382 256

 Krzysztof Mazurek tel. 606 301 198

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny dotyczący doboru materiałów eksploatacyjnych

tnących do rozdrabniarki UNIVERSO 2800 firmy Lindner„

lub innym wskazującym na w/w postępowanie.

I. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, opublikowanym wraz z niniejszym ogłoszeniem.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1.   Zamawiający ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem jest dobór jakościowy i ilościowy materiałów eksploatacyjnych tnących do rozdrabniarki UNIVERSO 2800 firmy Lindner.

2.   Celem dialogu technicznego jest uzyskanie opisu noża wykazującego najmniejsze zużycie w przeróbce odpadów w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (zw dalej ZPOK) wraz z warunkiem równoważności odnoszącym się do czasu zużycia.

3.   W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

 

 

 III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1.   Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1).

2.   Zgłoszenia można składać:

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pgo.chelm.pl

3.   Termin składania zgłoszeń: 01.07.2019r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1.   Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia.

2.   Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.   Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

4.   Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.

5.   Dialog techniczny prowadzony będzie w formie: nabycia przez Zamawiającego określonej grupy materiałów tnących od Uczestnika na zasadzie zamówienia (preferowany termin płatności 30 dni, dostawa do 7 dni), wmontowanie materiałów do młyna i określenie poziomu zużycia, ewentualnego badania składu materiału, prowadzenia korespondencji z Uczestnikiem na temat składu materiału.   

6.   Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 31.08.2019r. Termin dialogu może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

 

 Uwaga:

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze treści nie stanowią również ogłoszenia postępowania na wybór jakiegokolwiek partnera jaki może zostać wybrany na gruncie obowiązującego prawa.

 

 

DO POBRANIA:

1. RGULAMIN PRZEPROWADZENIA DIALOGU

2. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

 

 


Chełm, 07.08.2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO 1 / 2019

 

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22 – 100 Chełm

NIP 563 – 22 – 08- 163

Regon 060 019 330

I. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, opublikowanym wraz z niniejszym ogłoszeniem.

II. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma, uprzejmie informuję o zakończeniu Dialogu technicznego 1/2019 w dniu dzisiejszym tj. 07.08.2019r. Dialog dotyczył doboru materiałów eksploatacyjnych tnących do rozdrabniarki UNIVERSO 2800 firmy Lindner.

Uczestnikom dziękujemy za udział.   

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami