Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Dostawa materiałów reklamowych.

 

  

 

Zapytanie handlowe

 

9U / 2019

19.07.2019r.

na

Dostawa materiałów reklamowych.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 EURO.

WERSJA ZAPYTANIA PDF DO POBRANIA

OGŁOSZENIE Z BAZY KONKURENCYJNOŚCI   

 

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22-100 Chełm

Tel. 82 560 50 20

Fax. 82 563 02 21

NIP: 563 – 22 - 08 - 163

 

 2. Przedmiot zapytania stanowi:

 

1)  CPV:

22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe

2) Przedmiot niniejszego zapytania stanowi dostawa materiałów reklamowych (ogólnie: „materiały”) według następującej specyfiki:

 

Wykaz zamówienia

 

Przedmiot zamówienia

Ilość [szt.]

Poz. 1. Folder reklamowy

1.000

Poz. 2. Teczka  firmowa

500

Poz. 3. Naklejka

100

Poz. 4. Banery

3

Poz. 5. Roll-up

2

Poz. 6. Potykacz

2

Poz. 7. Tablica pamiątkowa

1

 

Poz. 1 Folder reklamowy – opis:

-      wielkość: A4;

-      okładka – materiał: papier kredowy dwustronny mat 250 g/m2;

-      środkowe strony – materiał: papier kredowy dwustronny mat 170 g/m2;

-      objętość: 8 stron z okładką włącznie;

-      metoda nadruku: druk wielobarwny, dwustronnie.

Treść broszury winna być opracowana w oparciu o dane uzyskane od Zamawiającego. Po zatwierdzeniu treści, Wykonawca niezwłocznie przekaże opracowane i poprawione według wskazówek Zamawiającego materiały do druku. Broszury powinny być oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej oraz herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Poz. 2 Teczka firmowa – opis:

-           rozmiar teczki: umożliwiający umieszczenie w niej stron A4;

-           materiał: karton 300 g/m2, laminowany folią matową, grzbiet: 5 mm, nacięcie na wizytówkę;

-           jednostronne zadrukowanie w pełnym kolorze.

 

Teczki powinny być oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej oraz herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym – do uzgodnienia z Zamawiającym. Wytyczne do wykonania teczki zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonanie nastąpi po uprzednim zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego.

 

Poz. 3 Naklejka reklamowa – opis:

-      wielkość: 50 mm (szerokość) x 100 mm (wysokość);

-      nadruk oznakowania: druk wielobarwny, jednostronnie;

-      materiał: folia samoprzylepna;

-      naklejki muszą być pocięte na sztuki;

Projekt graficzny nadruku dostosowany i wykonany przez Wykonawcę na podstawie materiałów wskazanych i przekazanych przez Zamawiającego.

Poz. 4 Banery reklamowe – opis:

-      wymiary: 300x100 cm;

-      wydruk: w pełnym kolorze;

-      materiał: poliestrowa tkanina PCV charakteryzująca się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz działanie warunków atmosferycznych;

-      dla ułatwienia mocowania należy wykonać oczkowanie.

Poz. 5 Roll-up – opis:

-      wymiary: 200x100 cm;

-      mechanizm: kaseta z aluminium z dwiema nogami, rozkładany;

-      stelaż metalowy, rozkładany, składany, przenośny;

-      nadruk: wielobarwny, jednostronny, zabezpieczony folią antyrefleksyjną.

Grafika i napisy uzgodnione z Zamawiającym.

Poz. 6 Potykacz aluminiowy dwustronny  na plakaty – opis:

-           format: 124 x 75 cm;

-           powierzchnia płyty: 100 x 70 cm (na plakat o wskazanych wymiarach);

-           powierzchnia zabezpieczona folią antyrefleksyjną;

-           technologia OWZ (otwórz-włóż- zamknij);

-      grafika: plakat (papier), wydruk solventowy, wielobarwny z pliku (projektu) przesłanego od Zamawiającego.

Poz. 7  Tablica pamiątkowa – opis:

-           wymiary: 120x80 cm;

-           tablica wykonana z dibondu;

 

Tablica powinna zawierać: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl – do uzgodnienia z Zamawiającym. Tablica powinna posiadać trwałość, co najmniej 2 lat.

W ramach dostawy wykonawca uzgodni opracowaną formę graficzną z Zamawiającym. Zamawiający przekaże wykonawcy uwagi po przekazaniu materiałów do uzgodnienia w ciągu trzech dni roboczych.  

3. Pozostałe warunki.  

3.1 Termin dostawy: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

3.2 Miejsce dostawy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.. ul. ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm.

3.3 Na poczet wykonania niniejszego zadania, Zamawiający dostarczy wykonawcy materiały wyjściowe (fotografie, grafikę) wraz z zamówieniem.

3.4 Zamawiający oświadcza, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do materiałów wyjściowych nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

3.5 Cena powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym/oraz koszt opracowania graficznego, produkcji, pakowania, transportu, rozładunku w miejscu dostawy.

3.6 Warunki dostawy:

-  płatność: przelew 30 dni;

-  koszt dostawy: po stronie wykonawcy

3.7 Dostawa odbędzie się na podstawie zamówienia. Wraz z dostawą wykonawca przekaże podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

3.8  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia częściowego.

3.9  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Uwaga:

Wykonawca ma prawo do zastrzeżenia w ofercie informacji handlowych jako tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku kiedy spełniają łącznie następujące przesłanki:

1.   są nieujawnione do wiadomości publicznej,

2.   posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)

3.   przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zastrzeżone informacje należy oznaczyć jako: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz wskazać powody ich utajnienia.

Zastrzeżeniu nie może podlegać nazwa wykonawcy oraz cena.

  4. Warunki udziału w postępowaniu:

 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wykazania warunków udziału w postępowaniu, których nie spełnienie wykluczy wykonawcę z postępowania.

5. Kryteria oceny oferty:

5.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Opis kryterium

Ranga

cena oferty [C]

99 %

skrócenie terminu dostawy [ST]

1 %

 

5.2 Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium cena oferty (C), nastąpi wg. wzoru:

 

= (najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert /  cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej)) x ranga x 100

 

 

5.3 Wartość punktowa za kryterium pn. skrócenie terminu dostawy [ST], będzie obliczona wg. następujących zasad:

termin dostawy w dniach:

liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium

skrócenie terminu dostawy (ST):

w przedziale > 15 i <= 30

0

w przedziale <= 15

1

6. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert ustala się na dzień: 29.07.2019r.

Oferty można dostarczyć na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 11, 22 – 100 Chełm w formie pisemnej lub e-mailem na adres: przetargi@pgo.chelm.pl.   Kopertę należy oznaczyć nazwą lub numerem zapytania oraz adnotacją o nie otwieraniu przed dniem 29.07.2019r.

W przypadku korzystania z e-maila, Zamawiający informuję, że istnieje ryzyko zapoznania się z treścią oferty przed terminem składania przez osobę operującą pocztą elektroniczną. 

W ofercie należy przedłożyć minimum informacji ujętych w projekcie formularza ofertowego (do pobrania).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje rozpatrzenie ofert po terminie ich składnia. Zamawiający ma prawo do zadawania pytań oraz wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty. W przypadku wystąpienia ofert o takiej samej ilości punktów, Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej z ceną nie wyższą od zaoferowanej pierwotnie.  

7. Informacje z zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający informuję, że potencjalny wykonawca składający ofertę nie może być powiązany z Zamawiającym w sposób osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:

a.   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b.   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy;

c.   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d.   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e.   istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych, w ramach której wykonawca lub Zamawiający wywierają dominujący wpływ na siebie, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy wykonawca i Zamawiający pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

W przypadku wymienionych w niniejszym punkcie powiązań, potencjalny wykonawca zostanie wykluczony z postępowania wyboru oferty, a jego oferta nie będzie podlegała ocenie.   

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

8. Zmiany umowy:

Nd.

9. Dodatkowe informacje:

9.1 Przewiduje się termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni. Zamawiający może wnioskować o wydłużenie terminu związania ofertą.  

9.2 Zamawiający poinformuję potencjalnych wykonawców o wyniku postępowania.

9.3 Pytania można kierować na adres: przetargi@pgo.chelm.pl.    

9.4 Strony na żądanie potwierdzają wpłyniecie oferty i innej korespondencji.

9.5 Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Jasińska tel. 82 560 50 20, kom. 696 60 67 30,                e-mail: przetargi@pgo.chelm.pl.  

10. RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. ks. Piotra Skargi 11;

2)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pgo.chelm.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy;

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wewnętrzne regulaminy; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wskazany w umowie o dofinasowanie;

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do realizacji dostawy; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)  posiada Pani/Pan:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Do pobrania:

1.   Wzór formularza oferty.

2.   Projekt zamówienia.

 

 


Chełm, dn. 06.08.2019r.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma informuję, że w wyniku oceny ofert do zapytania pn Dostawa materiałów reklamowych.

nr postępowania: 9U / 2019

wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

FPHU CONSNET Jan Glina z siedzibą w Krakowie (30-723) przy ul. Golikówka 20;

Data wpłynięcia oferty: 29.07.2019r.

Cena oferty: 3 352,98 zł

 

 

Pełna lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w ustalonym terminie:

1.   Biuropromocji.pl Patrycja Gądela z siedzibą w miejscowości Miejsce Piastowe (38-430) przy ul. Jana Pawła II 35;

2.   Brand Studio Reklamy z siedzibą w miejscowości Toruń (87-100) przy ul. Wojska Polskiego 22a;

3.   PPHU LIR Elżbieta Zajet z siedzibą w miejscowości Elbląg (82-300) przy ul. Grunwaldzka 2;

4.   Colour Reactor Jerzy Niezabitowski z siedzibą w miejscowości Rzeszów (35-206) przy ul. Okulickiego 18;

5.   PW Image Janusz Białasz z siedzibą w miejscowości Chełm (22-100) przy ul. Hutniczej 30;

6.   REKUS Iwona Świderska z siedzibą w Warszawie (03-553) przy ul. Myszkowskiej 4/5;

7.   F.H.U. Europartners Mirosław Dudek z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Wieniawskiego 49;

8.    Scharmach Consulting Paweł Scharmach z siedzibą w Starogradzie Gdańskim (83-200) przy al. Armii Krajowej 20;

9.   360 consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 330;

10.    Firma Produkcyjno-Usługowa RAGNAR Non Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (39-200) przy ulicy ul. Wielopolskiej 45;

11.    VIP Artur Sienkiewicz z siedzibą w Lublinie (20-010) przy ul. Dolna Panny Marii 5;

12.    ATU robimy grafikę Antoni Tuzel z siedzibą w Długołęce (55-095) przy ul. Wrocławskiej 18/9;

13.    FPHU CONSNET Jan Glina z siedzibą w Krakowie (30-723) przy ul. Golikówka 20;

14.    MIKODRUK COMPUTER S.C. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Ptolemeusza 23;

15.    REMI – B K.BOIŃSKI, A. KROKOWSKI SP.J. z siedzibą w Bielsko – Białej (43-382) przy ul. Strażackiej 35;  

16.    VIS – MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska z siedzibą w Cierpicach (87-165) przy ul. Złotej 7 Wielka Nieszawka;

17.    Arfa s.c. B. Szczygieł, R. Wachowicz z siedzibą w Lublinie (20-704) przy ul. Wojciechowskiej 9;

18.    PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama z siedzibą w Wieluniu (98-300) przy ul. Wojska Polskiego 45.

 

Dziękujemy za złożenie ofert

 

 

 

z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel. 082 560 50 20

Kom. 696 60 67 30

Fax. 082 560 50 21

e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

             przetargi@pgo.chelm.pl 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami