Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Wykonanie usługi rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.

Zapytanie cenowe

 

06 / 2019

13.08.2019r.

na

Wykonanie usługi rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22-100 Chełm

Tel. 82 560 50 20

Fax. 82 563 02 21

NIP: 563 – 22 - 08 - 163

 

 2. Przedmiot zapytania cenowego stanowi:

Przedmiotem zapytania cenowego jest usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, odpadów drewnianych, biomasy (dalej: odpady) Zamawiającego w ilości około 830 Mg (w tym około 800 Mg to odpady wielkogabarytowe).  

Miejsce usługi: Zakład Przetwarzania Odpadów komunalnych regionu chełmskiego (Hala Główna) przy ul. Dorohuskiej 70 (Srebrzyszcze), 22 – 100 Chełm.

Szczegóły współpracy zawarto w warunkach umowy. Treść może zostać dostosowana do oferty w zakresie warunków realizacji.

Termin wykonania: do 30.09.2019r.

 

 3. Zawartość oferty:

W przypadku złożenia oferty prosimy o podanie:

a.    Kosztu transportu – zł netto;

b.    Kosztu pracy maszyny z operatorem za 1 mth;

c.     Informację czy Wykonawca korzysta z możliwości tankowania maszyny na terenie ZPOK na koszt Zamawiającego;

d.    Przewidywana ilość mth do rozdrobnienia 830 Mg odpadów w tym 800 Mg odpadów wielkogabarytowych;

e.    Przewidywana wydajność maszyny do rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych, która zostanie użyta podczas wykonywania usługi;

f.      Czy maszyna jest wyposażona w separator magnetyczny do odzysku złomu stalowego.

g.    Przewidywany termin wykonania usługi.

 

4. Kryteria oceny oferty:

Ocena ofert odbędzie się na podstawie sumy wartości podanych w ofercie.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert ustala się na dzień: 21.08.2019r.

Oferty należy dostarczyć na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 11, 22 – 100 Chełm lub e-mailem na adres: zakupy@pgo.chelm.pl we wskazanym wyżej terminie.

6. Informacje z zakresu wykluczenia:

nd

7. Zmiany umowy:

Szczegółowy zakres zmian zawarto w załączonym projekcie umowy.

8. Dodatkowe informacje:

1.   Wykonawca przed złożeniem oferty ma prawo do wykonania wizji lokalnej - osoba kontaktowa: Krzysztof Mazurek kom. 606 301 198.

2.   Wykonawca przedkładając ofertę potwierdza, że zapoznał się z warunkami wykonania umowy i je akceptuje.

3.   Termin związania ofertą do 30 dni z możliwością przedłużenia.

4.   Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wykonawcą, który przedstawi najlepsze warunki cenowe.

5.   Zamawiający przewiduje rozpatrzenie ofert po terminie ich składnia. Zamawiający ma prawo do zadawania pytań oraz wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty. W przypadku wystąpienia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej z ceną nie wyższą od zaoferowanej pierwotnie.  

6.   Pytania można kierować na adres: zakupy@pgo.chelm.pl.  

7.   Strony na żądanie potwierdzają wpłyniecie oferty i innej korespondencji.

8.   Zamawiający ma prawo do przerwania niniejszego postępowania na każdym etapie włącznie z rezygnacją zawarcia umowy bez podania przyczyn, a wykonawca nie może z tego powodu wnosić żadnych roszczeń. 

9.   Wykonawca ma prawo do zastrzeżenia w ofercie informacji handlowych jako tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku kiedy spełniają łącznie następujące przesłanki:

  1. są nieujawnione do wiadomości publicznej,
  2. posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
  3. przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zastrzeżone informacje należy oznaczyć jako: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz wskazać powody ich utajnienia.

10.   Zamawiający nie będzie udzielał informacji na temat cen oferowanych przez poszczególnych wykonawców chyba, że wykonawca wyraźnie wskaże w ofercie, że takie informacje mogą być przekazywane. Zamawiający na żądanie oferenta przekaże jego miejsce w rankingu ofert.

11. INNE:

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. ks. Piotra Skargi 11;

2)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pgo.chelm.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy;

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wewnętrzne regulaminy; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wskazany w umowie o dofinasowanie;

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do realizacji dostawy; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)  posiada Pani/Pan:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma informuje, że nie dopuszcza stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w niniejszym postępowaniu.

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Do pobrania:

1.   Projekt umowy

 

z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel. 082 560 50 20

Kom. 696 60 67 30

Fax. 082 560 50 21

e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami