Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Dostawa centrali telefonicznej z osprzętem
 

Zapytanie handlowe

 

12U / 2019

18.09.2019r.

na

Dostawa centrali telefonicznej z osprzętem.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 EURO.

WERSJA ZAPYTANIA PDF DO POBRANIA

OGŁOSZENIE Z BAZY KONKURENCYJNOŚCI    

 

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22-100 Chełm

Tel. 82 560 50 20

Fax. 82 563 02 21

NIP: 563 – 22 - 08 - 163

 

 2. Przedmiot zapytania stanowi:

 

1)  CPV:

32 55 00 00 - 3 sprzęt telefoniczny

32 55 12 00 – 2 centrale telefoniczne

2) Przedmiot niniejszego zapytania stanowi dostawa fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z osprzętem (ogólnie: „centrala”) według następującej specyfiki:

1. Centrala telefoniczna o następujących parametrach: szt. 1

-  typ montażu: Rack;

-  liczba linii miejskich analogowych: 2;

-  liczba linii wewnętrznych analogowych: od 10 do 20;

-  porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF;

-  pełna funkcjonalność dla telefonów z DTMF;

-  liczba portów wewnętrznych CTS: minimum 4;

-  zasilanie z sieci prądu zmiennego ~230V, 50Hz oraz możliwość zasilania awaryjnego;

-  możliwość rozbudowy poprzez dołożenie kart rozszerzeń zapewniających doinstalowanie dodatkowych interfejsów: porty analogowe AB, linie miejskie POTS,   ISDN BRA / E1, linie miejskie VoIP, GSM, Up0 / IP  minimum 6 sztuk;

-  zabezpieczenia przed przepięciami pochodzącymi z sieci telekomunikacyjnej;

-  oprogramowanie na PC do konfiguracji centrali oraz kontroli kosztów bez dodatkowych kosztów.

2. Cyfrowy telefon systemowy: szt. 1

-  obsługa linii id 2 do 5;

-  możliwość dołączenia konsoli rozszerzających;

-  realizacja klasycznych funkcji centralowych;

podświetlany, graficzny wyświetlacz;

 - prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy;

-  menu w języku polskim;

-  tryb głośnomówiący;

-  możliwość przypisania klawisza skrótu do wybranego kontaktu;

-  automatyczne ponowne wybieranie numeru, ponowne wybieranie numeru ze spisu połączeń i przy zajętości. 

3. Telefon bezprzewodowy: szt. 1

­ -  typ połączenia: analogowe;

-   podświetlany wyświetlacz;

-  podświetlana klawiatura;

-  menu w języku polskim;

-  czas rozmów: do 14 h.

4. Telefon analogowy przewodowy: szt. 9

-  typ połączenia: analogowe;

-  książka telefoniczna na minimum 50 wpisów;

-  przyciski szybkiego wybierania z możliwością przypisania do wybranego kontaktu;

-  prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy;

-  menu w języku polskim.

Wraz z dostawą należy przedłożyć:

-  instrukcje obsługi;

-  karty gwarancyjne;

-  deklaracje zgodności CE.

Gwarancja na poszczególne elementy zestawu: 24 miesiące

 Centrala powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.

Zaleca się złożenie wraz z ofertą karty katalogowej przedmiotów zapytania lub wskazanie adresu internetowego ze specyfikacją techniczną producenta w języku polskim (dopuszcza się informacje tłumaczone).

3. Pozostałe warunki.  

3.1 Termin dostawy: do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3.2 Miejsce dostawy: Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego zlokalizowany przy ul. Dorohuskiej 70 w Srebrzyszczu, 22 – 100 Chełm. (w skrócie ZPOK)  

3.3 Cena powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym/oraz koszt pakowania, transportu, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i powinna być podana w walucie polskiej [zł].

3.4 Warunki dostawy:

-  płatność: przelew 30 dni;

-  koszt dostawy: po stronie wykonawcy

3.5 Dostawa odbędzie się na podstawie zamówienia. Wraz z dostawą wykonawca przekaże podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

3.6  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia częściowego.

3.7  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Uwaga:

Wykonawca ma prawo do zastrzeżenia w ofercie informacji handlowych jako tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku kiedy spełniają łącznie następujące przesłanki:

1.   są nieujawnione do wiadomości publicznej,

2.   posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)

3.   przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zastrzeżone informacje należy oznaczyć jako: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz wskazać powody ich utajnienia.

Zastrzeżeniu nie może podlegać nazwa wykonawcy oraz cena.

  4. Warunki udziału w postępowaniu:

 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wykazania warunków udziału w postępowaniu, których nie spełnienie wykluczy wykonawcę z postępowania.

5. Kryteria oceny oferty:

5.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Opis kryterium

Ranga

cena oferty [C]

99 %

skrócenie terminu dostawy [ST]

1 %

 

5.2 Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium cena oferty (C), nastąpi wg. wzoru:

 

C         = (najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert /  cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej))   x   ranga  x  100

 

 

5.3 Wartość punktowa za kryterium pn. skrócenie terminu dostawy [ST], będzie obliczona wg. następujących zasad:

termin dostawy w dniach:

liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium

skrócenie terminu dostawy (ST):

w przedziale > 5 i <= 10

0

w przedziale <= 5

1

6. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert ustala się na dzień: 26.09.2019r.

Oferty można dostarczyć na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 11, 22 – 100 Chełm w formie pisemnej lub e-mailem na adres: przetargi@pgo.chelm.pl.   Kopertę należy oznaczyć nazwą lub numerem zapytania oraz adnotacją o nie otwieraniu przed dniem 26.09.2019r.

W przypadku korzystania z e-maila, Zamawiający informuję, że istnieje ryzyko zapoznania się z treścią oferty przed terminem składania przez osobę operującą pocztą elektroniczną. 

W ofercie należy przedłożyć minimum informacji ujętych w projekcie formularza ofertowego (do pobrania ).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje rozpatrzenie ofert po terminie ich składnia. Zamawiający ma prawo do zadawania pytań oraz wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty. W przypadku wystąpienia ofert o takiej samej ilości punktów, Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej z ceną nie wyższą od zaoferowanej pierwotnie.  

7. Informacje z zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający informuję, że potencjalny wykonawca składający ofertę nie może być powiązany z Zamawiającym w sposób osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:

a.   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b.   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy;

c.   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d.   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e.   istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych, w ramach której wykonawca lub Zamawiający wywierają dominujący wpływ na siebie, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy wykonawca i Zamawiający pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

W przypadku wymienionych w niniejszym punkcie powiązań, potencjalny wykonawca zostanie wykluczony z postępowania wyboru oferty, a jego oferta nie będzie podlegała ocenie.   

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

8. Zmiany umowy:

Nd.

9. Dodatkowe informacje:

9.1 Przewiduje się termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni. Zamawiający może wnioskować o wydłużenie terminu związania ofertą.  

9.2 Zamawiający poinformuję potencjalnych wykonawców o wyniku postępowania.

9.3 Pytania można kierować na adres: przetargi@pgo.chelm.pl.    

9.4 Strony na żądanie potwierdzają wpłyniecie oferty i innej korespondencji.

9.5 Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Jasińska tel. 82 560 50 20, kom. 696 60 67 30e-mail: przetargi@pgo.chelm.pl.  

10. RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. ks. Piotra Skargi 11;

2)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pgo.chelm.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy;

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wewnętrzne regulaminy; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wskazany w umowie o dofinasowanie;

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do realizacji dostawy; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)  posiada Pani/Pan:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Do pobrania:

1.  Wzór formularza oferty.

2.   Projekt zamówienia .

 

 


Chełm, dn. 02.10.2019r.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma informuję, że w wyniku oceny ofert do zapytania pn Dostawa centrali telefonicznej z osprzętem.

nr postępowania: 12U / 2019

wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

ZUP TEKOM S.C. Grzegorz Świeć, Sławomir Stopyra z siedzibą w Lublinie (20-716) przy ul. Judyma 49.

Data wpłynięcia oferty: 26.09.2019r.

Cena oferty: 5 043,00 zł

 

Pełna lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w ustalonym terminie:

1.   TELE-PLUS Mariusz Skibiński  z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. Gabriela Narutowicza 2;

2.   ZUP TEKOM S.C. Grzegorz Świeć, Sławomir Stopyra z siedzibą w Lublinie (20-716) przy ul. Judyma 49.

 

Dziękujemy za złożenie ofert

 

z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel. 082 560 50 20

Kom. 696 60 67 30

Fax. 082 560 50 21

e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

             przetargi@pgo.chelm.pl 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami