Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Dostawa środka pianotwórczego FOMIN S3 4000 L.

Zapytanie cenowe

09 / 2019

17.10.2019r.

na

Dostawę środka pianotwórczego FOMIN S3 4000 L.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22-100 Chełm

Tel. 82 560 50 20

Fax. 82 563 02 21

NIP: 563 – 22 - 08 - 163

 

 2. Przedmiot zapytania cenowego stanowi:

 

Przedmiotem zapytania cenowego jest dostawa środka pianotwórczego FOMIN S3 w ilości 4 000 L do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego przy ul. Dorohuskiej 70 (Srebrzyszcze) 22 – 100 Chełm. Zamawiający wymaga opakowania o objętości 1000 l z możliwością bezpiecznego i stabilnego transportu wózkiem widłowym (np. paleta w podstawie).

Data produkcji środka nie może być wcześniejsza niż wrzesień 2019r. Czas przydatności środka nie może być krótszy niż 5 lat od daty produkcji.  

Wykonawca może dodatkowo złożyć ofertę (nie obowiązkowo) na pompkę do zbiornika i środka pianotwórczego według następujących wymagań:

­ - urządzenie fabrycznie nowe, sprawne, nie używane do prezentacji, bez wad, odpowiadające co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce;

­ - montaż pompki odbywał się będzie na zbiorniku dostarczonym wraz ze środkiem pianotwórczym;

­ - pompka nie może być zamontowana na stałe (możliwość montażu na kolejnym zbiorniku);

­ - pompka musi być kompletna tj. składać się z elementów ssawno-tłocznych oraz węża o długości minimum 12m zakończonego pistoletem lub końcówką węża strażackiego (w przypadku węża strażackiego dn 25);

­ - pompka wraz z wężem powinna zapewnić możliwość podania środka pianotwórczego do zbiornika pojazdu straży pożarnej;

­ - pompka elektryczna 230V i przewodem zakończonym wtyczką o długości nie mniejszej niż 8m;

­ - gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Preferowany czas dostawy: do 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

 3. Zawartość oferty:

W przypadku złożenia oferty prosimy o podanie:

a.   Ceny za dostawę przedmiotu zapytania wraz z kosztem transportu;

b.  Daty produkcji przedmiotu zapytania;

c.   Karty charakterystyki środka pianotwórczego;

d.  Opisu technicznego pompki (o ile składa ofertę);

e.   Opisu (zdjęcia) opakowania środka pianotwórczego w szczególności opisu wyjścia na pompkę;

f.    Czasu dostawy;

g.  Inne wymagania niezbędne do realizacji zamówienia nie opisane w niniejszym zapytaniu.

4. Kryteria oceny oferty:

Ocena ofert odbędzie się na podstawie porównania cen i rozwiązań ujętych w ofertach. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który przedstawi najkorzystniejsze w ocenie Zamawiającego rozwiązanie cenowo-techniczne.  

5. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert ustala się na dzień: 24.10.2019r.

Oferty należy dostarczyć na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 11, 22 – 100 Chełm lub e-mailem na adres: przetrgi@pgo.chelm.pl we wskazanym wyżej terminie.

Zamawiający może wydłużyć termin przyjmowania ofert.

6. Informacje z zakresu wykluczenia:

nd

7. Dostawa:

Dostawa odbędzie się na zasadzie zamówienia. W przypadku zamówienia nie zgodnego z ofertą, Zamawiający będzie miał prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zapytania. W takim przypadku koszt zwrotu towaru pozostanie po stronie Wykonawcy.  

Wraz z dostawą Wykonawca przekaże:

­  - atest PZH środka pianotwórczego;

­  - potwierdzenie daty produkcji o ile nie wystąpi w innych oznaczeniach/dokumentach;

­  - świadectwo dopuszczenia na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej;

­  - kartę charakterystyki substancji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.;

­  - kartę gwarancyjną dla pompki (w przypadku dostawy);

­  - instrukcja obsługi w języku polskim dla pompki (w przypadku dostawy);

­  - wykaz punktów serwisowych dla pompki (w przypadku dostawy);

­  - deklaracja zgodności CE dla pompki (w przypadku dostawy);

­ - inne nie wymienione dokumenty, które przysługują wraz z dostawą i mają związek prawidłową z eksploatacją/używaniem przedmiotu dostawy.

8. Dodatkowe informacje:

1.   Termin związania ofertą do 30 dni z możliwością przedłużenia.

2.   Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wykonawcą, który przedstawi najlepsze warunki cenowe.

3.   Zamawiający przewiduje rozpatrzenie ofert po terminie ich składnia. Zamawiający ma prawo do zadawania pytań oraz wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty. W przypadku wystąpienia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej z ceną nie wyższą od zaoferowanej pierwotnie.  

4.   Pytania można kierować na adres: przetargi@pgo.chelm.pl.  

5.   Strony na żądanie potwierdzają wpłyniecie oferty i innej korespondencji.

6.   Zamawiający ma prawo do przerwania niniejszego postępowania na każdym etapie włącznie z rezygnacją ze złożenia zamówienia bez podania przyczyn, a Wykonawca nie może z tego powodu wnosić żadnych roszczeń. 

7.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu.

8.   Zamawiający nie będzie udzielał informacji na temat cen oferowanych przez poszczególnych wykonawców chyba, że wykonawca wyraźnie wskaże w ofercie, że takie informacje mogą być przekazywane. Zamawiający na żądanie oferenta przekaże jego miejsce w rankingu ofert.

9.   W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma informuje, że nie dopuszcza stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do niniejszego zamówienia.

11. INNE:

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. ks. Piotra Skargi 11;

2)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pgo.chelm.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy;

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wewnętrzne regulaminy; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wskazany w umowie o dofinasowanie;

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do realizacji dostawy; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)  posiada Pani/Pan:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma informuje, że nie dopuszcza stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w niniejszym postępowaniu.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel. 082 560 50 20

Kom. 696 60 67 30

Fax. 082 560 50 21

e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami