Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Dostawa systemu telewizji dozorowej do ZPOK.

Zapytanie cenowe

 

13 / 2019

15.11.2019r.

na

Dostawa systemu telewizji dozorowej do ZPOK.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi 11

22-100 Chełm

Tel. 82 560 50 20

Fax. 82 563 02 21

NIP: 563 – 22 - 08 - 163

 

 

 2. Przedmiot zapytania cenowego stanowi:

 

Przedmiotem zapytania cenowego jest dostawa systemu telewizji dozorowej wraz z montażem, uruchomieniem i konfiguracją. Zamawiający wymaga konfiguracji systemu w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019r. poz. 1755), w szczególności w zakresie rejestracji i transmisji (on-line) danych.

Miejscem dostawy i montażu jest Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK) zlokalizowany przy ul. Dorohuskiej 70 w Srebszyszczu, 22 – 100 Chełm.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu dostawy stanowi dokumentacja:

a.  „Projekt budowlano-wykonawczy: Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów komunalnych regionu chełmskiego „.

b.   zestawienie materiałów podstawowych - specyfikacja

 

DOKUMENTACJA – DO POBRANIA:

Projekt

Zestawienie

 

Uwaga:

Zamawiający do wykonania zadania przekaże będące w jego posiadaniu: słupy z wnęką zamykaną na złącza z fundamentem B-60  (ilość 13 szt.) odpowiadające wymogom technicznym projektu.

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przy zabezpieczeniu ciągłości zasilania systemu - urządzeń UPS, będących w jego posiadaniu w ilości i parametrach odpowiadających wymogom technicznym projektu

Szczegółową realizację przedmiotu zapytania zawarto w Projekcie umowy (DO POBRANIA ). Warunki umowy mogą zostać zmienione. 

Termin realizacji: do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 3. Zawartość oferty:

W przypadku złożenia oferty prosimy o podanie:

a.   Całkowitej ceny za dostawę przedmiotu zapytania;

b.  Opisu materiałów i urządzeń lub kart katalogowych w celu weryfikacji zgodności z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie;

c.   Czasu dostawy wraz z montażem, konfiguracją i szkoleniem;

d.  Inne wymagania niezbędne do realizacji zamówienia nie opisane w niniejszym zapytaniu.

4. Kryteria oceny oferty:

Ocena ofert odbędzie się na podstawie porównania cen ujętych w ofertach.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert ustala się na dzień: 22.11.2019r.

Oferty należy dostarczyć na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 11, 22 – 100 Chełm lub e-mailem na adres: przetrgi@pgo.chelm.pl we wskazanym wyżej terminie.

Zamawiający może wydłużyć termin przyjmowania ofert.

6. Informacje z zakresu wykluczenia:

nd

7. Zmiany umowy:

Zgodnie z Projektem umowy.   

8. Dodatkowe informacje:

1.   Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej na terenie ZPOK w dni robocze w godzinach 8.00–14.00. Osoba do kontaktu: Andrzej Mucha tel. 606 25 16 67, e-mail: andrzej.mucha@pgo.chelm.pl.

2.   Dostawa odbędzie się na podstawie umowy.

2.   Termin związania ofertą do 30 dni z możliwością przedłużenia.

3.   Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wykonawcą, który przedstawi najlepsze warunki cenowe.

4.   Zamawiający przewiduje rozpatrzenie ofert po terminie ich składnia. Zamawiający ma prawo do zadawania pytań oraz wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty. W przypadku wystąpienia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej z ceną nie wyższą od zaoferowanej pierwotnie.  

5.   Pytania można kierować na adres: przetargi@pgo.chelm.pl.  

6.   Strony na żądanie potwierdzają wpłyniecie oferty i innej korespondencji.

7.   Zamawiający ma prawo do przerwania niniejszego postępowania na każdym etapie włącznie z rezygnacją z zawarcia umowy bez podania przyczyn, a Wykonawca nie może z tego powodu wnosić żadnych roszczeń. 

8.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu.

9.   Zamawiający nie będzie udzielał informacji na temat cen oferowanych przez poszczególnych wykonawców chyba, że wykonawca wyraźnie wskaże w ofercie, że takie informacje mogą być przekazywane. Zamawiający na żądanie oferenta przekaże jego miejsce w rankingu ofert.

10.   W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma informuje, że nie dopuszcza stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do niniejszego zamówienia.

11. INNE:

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. ks. Piotra Skargi 11;

2)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@pgo.chelm.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy;

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wewnętrzne regulaminy; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wskazany w umowie o dofinasowanie;

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do realizacji dostawy; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)  posiada Pani/Pan:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z Chełma informuje, że nie dopuszcza stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w niniejszym postępowaniu.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

z poważaniem

Agnieszka Jasińska

Kierownik ds. Zakupów

Tel. 082 560 50 20

Kom. 696 60 67 30

Fax. 082 560 50 21

e-mail: agnieszka.jasinska@pgo.chelm.pl

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami